POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

FizjoHelp – Michał Tenderenda jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • USTAWY z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30 maja 1996

w zakresie:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
 • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 • datę sporządzenia,
 • informacje dotyczące wydania opinii albo orzeczenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeniach zdrowotnych,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta.

w celu:

 • realizacji świadczeń zdrowotnych,
 • ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących.

Ponadto FizjoHelp – Michał Tenderenda informuje, że:

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym w celu zagwarantowania udzielenia świadczenia medycznego. Ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych może być odmowa wykonania świadczenia medycznego (z wyłączeniem bezpośredniego zagrożenia życia Pacjenta).
 2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 3. Posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie pobranych danych osobowych ponad dane niezbędne do zagwarantowania udzielenia świadczenia medycznego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiednio:
  • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
  • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
  • 40 lat w przypadku pracowników narażonych zawodowo na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest FizjoHelp – Michał Tenderenda z siedzibą główną w Sterdyni ul. Kościuszki 8/4, 08-320 Sterdyń oraz z siedzibą dodatkową FizjoHelp – Nowoczesne Centrum Terapii, ul. Sosnkowskiego 5H, 02-495 Warszawa.
 8. Inspektorem Ochrony Danych w FizjoHelp – Michał Tenderenda jest mgr Michał Tenderenda, z którym mogą Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • adres e-mail: biuro.fizjohelp@gmail.com
  • listownie na adres: ul. Kościuszki 8/4, 08-320 Sterdyń
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. FizjoHelp – Michał Tenderenda oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Pacjenta w innym celu niż wykonanie Umowy (zagwarantowanie udzielenia świadczenia medycznego), chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA SOCIAL MEDIA

 1.  Administrator danych
  Administratorem danych osób korzystających z fanpage FizjoHelp – Nowoczesne Centrum Terapii lub komunikatora Messenger jest FizjoHelp – Michał Tenderenda z siedzibą w Sterdyni przy ulicy Kościuszki 8/4, 08-320 Sterdyń, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage FizjoHelp – Nowoczesne Centrum Terapii lub komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 2. Dane kontaktowe
  Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres:
  FizjoHelp – Michał Tenderenda
  ul. Kościuszki 8/4
  08-320 Sterdyń
  przez formularz kontaktowy na stronie www.fizjohelpmt.pl
  przez e-mail: biuro.fizjohelp@gmail.com
  telefonicznie: 883287765

 3. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres:
       Inspektor Ochrony Danych
       FizjoHelp – Michał Tenderenda
       ul. Kościuszki 8/4
       08-320 Sterdyń
  • przez e-mail:
       biuro.fizjohelp@gmail.com

 4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  • administrowania i zarządzania fanpage’m FizjoHelp – Nowoczesne Centrum Terapii, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes FizjoHelp – Michał Tenderenda polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage’m FizjoHelp – Nowoczesne Centrum Terapii;
  • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do FizjoHelp – Nowoczesne Centrum Terapii poprzez komunikator Messenger – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes FizjoHelp – Michał Tenderenda polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z FizjoHelp – Nowoczesne Centrum Terapii;
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów FizjoHelp – Michał Tenderenda za które FizjoHelp – Michał Tenderenda uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

  Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

  W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.

  W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane FizjoHelp – Michał Tenderenda jako prowadzącemu fanpage.

 5. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage FizjoHelp – Nowoczesne Centrum Terapii lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.

  Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage FizjoHelp – Nowoczesne Centrum Terapii mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

 6. Okres przechowywania danych
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez FizjoHelp – Michał Tenderenda okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

  Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage FizjoHelp – Nowoczesne Centrum Terapii, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

  Niezależnie od przechowywania danych przez FizjoHelp – Michał Tenderenda własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu FizjoHelp – Michał Tenderenda posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  FizjoHelp – Michał Tenderenda może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub postu zawierającego dane osobowe).

  Niezależnie od kontaktu z FizjoHelp – Michał Tenderenda w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

 8. Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PLIKAMI COOKIES

Jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych  w zakresie stosowania plików cookies?

Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka  Safari.

FIZJOTERAPIA, PASJA, PROFESJONALIZM

Masz pytania?

Chcesz umówić się na zabieg lub dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Scroll to Top